Ik zoek steun  

De link Projectoproep 2024-2 "Vanuit basisonderwijs sterker tegen kansarmoede" kan u hier vinden.

Naast de reguliere projectoproep die Een Hart voor Limburg jaarlijks lanceert, intensifieert het Fonds ook interessante thema’s die ons vanuit de vraagzijde bereiken. Zo werd ons gevraagd het thema “basisonderwijs-(kans)armoede” in een kansenversterkende projectoproep te gieten. Sinds najaar 2022 hebben wij rondetafelgesprekken gehouden met alle actoren rond het kind: onderwijs, welzijnspartners, netwerk tegen armoede, academici en experten. Daaruit werd een expertengroep samengesteld die deze projectoproep heeft ontwikkeld.

Basisschool als hefboom tegen (kans)armoede

In onze samenleving vormen basisscholen de cruciale hoeksteen voor de ontwikkeling en ontplooiing van jonge kinderen. Echter, voor kinderen die opgroeien in een context van (kans)armoede, zijn de uitdagingen en barrières waarmee ze geconfronteerd worden aanzienlijk groter. We weten dat deze kinderen ongelijk aan de start van hun leven beginnen. We moeten iets meer voor hen doen, zodat ze toch zoveel mogelijk kansen, en minstens evenveel als kinderen geboren in kansrijkere gezinnen, krijgen in het leven.

Daarom heeft deze projectoproep als doel om innovatieve en doelgerichte projecten te ondersteunen die zich richten op het verkleinen van de kloof tussen basisscholen en (kans)armoede. We zijn op zoek naar projecten die niet alleen de externe factoren aanpakken, zoals onderwijs, opleiding, huisvesting en financiële mogelijkheden, maar ook de innerlijke beleving van deze kinderen, zoals hun gevoelens van uitsluiting, laag zelfbeeld en schaamte.

Deze projectoproep benadrukt het belang van gelijke kansen in het basisonderwijs en erkent dat het verkleinen van ongelijkheden een gezamenlijke inspanning vereist. We geloven dat basisscholen de potentie hebben om als hefboom te fungeren in de strijd tegen (kans)armoede, en we moedigen innovatieve benaderingen en samenwerkingen aan die de impact van deze basisscholen op het leven van kinderen in (kans)armoede kunnen vergroten.

Meer dan de basisschool alleen

De projectoproep is gebaseerd op het model van Bronfenbrenner (1974), drie niveaus om concrete actielijnen uit te werken:

Niveau 1: Versterken van de interactie tussen leerkracht en kinderen in het basisonderwijs

Onderwijs kan kansenongelijkheid verkleinen, op voorwaarde dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende hoog is en dat leerkrachten en andere betrokkenen zich competent voelen om positief om te gaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede en ongelijkheid. Het meeste gebeurt nog altijd in de klas zelf, via de manier waarop de leerkracht omgaat met de kinderen.

Het project "Kleine Kinderen Grote Kansen" benadrukt volgende vijf kerncompetenties:

 • Zien van armoede en positieve benadering van diversiteit.
 • Werken aan kwalitatieve interacties.
 • Begeleiden van kinderen naar kwalitatieve interacties.
 • Integreren van diversiteit in het ontwikkelingsproces.
 • Tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In het basisonderwijs is het cruciaal om hoge verwachtingen te hebben voor alle kinderen en onbewuste vooroordelen, gebaseerd op factoren zoals diagnostische labels, etniciteit en sociale klasse, te vermijden. Geloof in het groeipotentieel van elk kind is essentieel (Bron: "Leraren met hoge verwachtingen - De lat hoger leggen," Rubie-Davies & Broerse, AUP, 2022).

Inspirerende praktijken: Kleine Kinderen Grote Kansen (www.grotekansen.be) - o.a. filmpjes juf Jelke

Niveau 2: Versterken van basisonderwijs via expertise van externe partners uit welzijn

Het tweede niveau versterkt het basisonderwijs door extra multidisciplinaire expertise vanuit welzijn in te zetten, om hen te helpen bij het aanpakken van (kans)armoede. Dit gebeurt in samenwerking met CLB's en externe partners, zoals gezinscoaches, brugfiguren, Huizen van het Kind, OverKop Huizen en regionale werkingen van 1Gezin1Plan:

 • Ondersteuning van kindtrajecten door hulpverleners, die ook linken met de thuissituatie leggen, zodat het basisonderwijs weet dat anderen hierbij betrokken zijn.
 • Ondersteuning van klasmanagement om met diversiteit van kinderen om te gaan.
 • Bevordering van verbindend communiceren met ouders om de handelingsverlegenheid van leerkrachten te verminderen.
 • Ondersteuning van kinderen tijdens de overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs.

Inspirerende praktijken: AuraXS (regio Kortrijk - Oranjehuis): 1VTE die vanuit de jeugdhulp ter beschikking gesteld wordt om  twee/drie scholen te bedienen  https://www.vzwaura.be/ Professionaliseringsaanbod voor scholen - van OnderOns vzw https://saamolimburg.be/project/onderons/ - Werken aan professionalisering en interprofessioneel leren, denken en handelen met brugfiguren of procescoaches onderwijs-welzijn Mertens, C., Seghers, M., De Maegd, K., Van Kerckhove, C. (2021). “Kan onderwijs zonder welzijn? En vice versa? Antwerpen: Mammoet - VZW Krijt. - Bieden ondersteuning en begeleiding rond een bewust armoede- en kostenbeleid   https://www.aanpakschoolfacturen.be

Niveau 3: Versterken via een buurtgerichte benadering

Het derde niveau gaat over de omgeving van de basisschool waarbij verbinding gelegd wordt met de buurt,  de lokale leefgemeenschap. Dit omvat de  buurtgerichte aanpak van (kans)armoede waarbij kinderen in armoede via netwerken van partners breed ondersteund worden in hun ontwikkeling. Er wordt ingezet op een positieve leefomgeving die via allerlei domeinen de maximale kansen van kinderen versterkt: sport, cultuur, buren, sociocultureel werk, gezondheidszorg,...Denk hierbij aan Huizen van het Kind, Brede school, Buurtgerichte netwerken…

Een belangrijk element is om ook bruggen te slaan met activiteiten na de school en kinderen in (kans)armoede mee toe te leiden naar buitenschoolse activiteiten. Kinderen uit kwetsbare gezinnen nemen immers vanuit nature duidelijk veel minder deel aan buitenschoolse activiteiten, die nochtans van belang zijn voor hun totale ontwikkeling.  

Belangrijke benaderingen voor deze buurtgerichte aanpak zijn:

 • Het formuleren van een gezamenlijke visie;
 • Investering in netwerk- en bruggenbouwers;
 • Effectieve communicatie;
 • Deskundigheidsbevordering;
 • Reflectie en leren van voortgang;
 • Organisatie en coördinatie;

Inspirerende praktijken: https://www.nji.nl/publicaties/opgroeien-doe-je-samen - https://www.nji.nl/pedagogische-basis - https://www.expoo.be/themas/buurtgerichte-netwerken

Vanuit basisonderwijs sterker tegen (kans)armoede

We nodigen basisscholen, partners uit welzijn (organisaties die dicht bij de kwetsbare gezinnen staan) of een lokale overheid uit om met creatieve en doeltreffende voorstellen te komen die de toekomst van deze kinderen positief kunnen beïnvloeden. We kiezen er voor om in te zetten op het versterken van een armoede bewust schoolbeleid en dit vooral via samenwerking met partners, waardoor projecten moeten inzetten op het:

 • Niveau 2: Versterken van basisonderwijs via expertise van externe partners uit welzijn en/of
 • Niveau 3: Versterken via een buurtgerichte benadering

Samen kunnen we een verschil maken en bijdragen aan een rechtvaardigere en inclusievere samenleving, waarin elk kind, ongeacht hun achtergrond, de kans krijgt om hun volledige potentieel te benutten.

Wie kan een project indienen?

Er kan worden ingediend door basisscholen, een partner uit welzijn (organisaties die dicht tegen kwetsbare gezinnen staan) of een lokale overheid… waarbij er telkens minimaal een partner is uit onderwijs. De manier waarop de partners zullen samenwerken is helder omschreven.

De projectindiener werkt specifiek met de prioritaire doelgroep van Een Hart voor Limburg zijnde kinderen en jongeren in kwetsbare posities en is actief op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz. Zowel feitelijke verenigingen, vzw’s als publieke instanties kunnen een project indienen indien zij over een wettelijk kader beschikken.

Projecten die kaderen binnen de uitdrukkelijke wettelijke opdracht van de lokale overheid komen niet in aanmerking. Commerciële organisaties kunnen niet indienen.

Per koepelorganisatie kan maximaal 1 project in de selectie opgenomen worden.

Ontvankelijkheidscriteria

 1. Het kandidaatsdossier moet volledig online ingevuld worden en uiterlijk op 12 maart 2024 middernacht ingediend zijn. De projectfinanciering start ten vroegste op 01/09/2024 en eindigt ten laatste 31/08/2027. Ongeacht de termijn van de projectfinanciering is de realisatie ervan duidelijk geïntegreerd in een langetermijnstrategie en beoogt het duurzame resultaten die duidelijk meetbaar zijn. Het gaat hier ook over een meerjarig traject.

 2. De indiener van het project is ouder dan 18 jaar.

 3. Het project wordt uitgevoerd in de provincie Limburg. De maatschappelijke zetel moet zelf niet in de provincie zijn gevestigd.

 4. Van kandidaten wordt verwacht dat ze een duidelijke omschrijving van hun organisatie geven. De statuten, een organigram en het laatste jaarrapport of activiteitenverslag wordt geüpload via het kandidaatsdossier bij de Koning Boudewijnstichting.

 5. Komen niet in aanmerking voor projectsteun: activiteiten die behoren tot het reguliere takenpakket van de indiener, aanvragen voor individuele personen, vaste werkingskosten, infrastructuurwerken, de aankoop van ICT middelen (computers, digitale borden,…), communicatie voor reguliere werking, periodieke publicaties en dergelijke. Inrichtingskosten, personeelskosten en vergoedingen voor vrijwilligers kunnen door de jury goedgekeurd worden voor een percentage met een maximum van 25%.

Selectiecriteria

Uit de ontvankelijke dossiers zal de jury projecten selecteren op basis van volgende criteria:

 1. Er kan worden ingediend door basisscholen of door een partner uit welzijn (organisaties die dicht tegen kwetsbare gezinnen staan), lokale overheid… waarbij er telkens minimaal een partner is uit onderwijs, samen met een andere partner.  De manier waarop de partners zullen samenwerken, is helder omschreven.

 2. Het project zet in op het versterken van basisscholen via het binnenbrengen van extra expertise van externe partners vanuit welzijn (zie niveau 2) of op het uitbouwen van een buurtgerichte benadering (zie niveau 3), zodat op het eind van het project de brede basiszorg in het zorgcontinuüm van een school fundamenteel is versterkt (zie Vlaanderen onderwijs & vorming).

 3. Het project wil (verder) inzetten op professionele leergemeenschappen en formuleert hierbij concrete doelstellingen om te werken aan een versterkt armoede-bewust beleid via minstens 2 verschillende dimensies, waaronder bv.  bewust rekening houden met context van de kinderen, werken aan de schoolcultuur, samenwerking met lokale partners (welzijn), werken met ervaringsdeskundigen/brugfiguren.

 4. De school vertrekt vanuit de data uit DataWijzer in Mijn Onderwijs om een kwaliteitsvolle (trend)analyse te maken van de context volgens de 4 kansarmoede indicatoren en het aantal kinderen in hun school die opgroeien in armoede. Het gaat om de indicatoren: schooltoelage, thuistaal niet-Nederlands, opleidingsniveau moeder, buurt met veel schoolse vertraging. De school maakt op basis van deze indicatoren en hun evolutie de voorbije jaren een beeld dat richting geeft aan hun project. Dat kan ook op basis van de ‘distributie onderwijskansen-indicator’, waarbij een school de eigen relatieve positie in OKI ten opzichte van scholen in dezelfde stad of provincie kan weergeven.

 5. Vanuit de analyse geeft de school aan waarin het project relevant kan zijn en hoe ze de impact kan nagaan van hun specifieke inzet in kader van dit project.

 6. Het project verbindt zich ertoe een tussentijdse- en eindevaluatie te bezorgen aan Een Hart voor Limburg.

 7. Het project is bereid om de lessons learned van de praktijk te expliciteren en mee te zoeken naar verruimde implementatie van goede praktijken.

Om in aanmerking te komen, moet elk project duidelijk beantwoorden aan deze criteria. Zorg ervoor dat u uw project zodanig voorstelt dat dit goed tot uiting komt. Dit kandidaatsdossier is het enig hulpmiddel voor de jury om uw project te beoordelen.

Hoe dient u een project in? 

Het project moet ingediend worden aan de hand van het standaard online kandidaatsdossier op de website van de Koning Boudewijnstichting. De kandidaatsdossiers moeten uiterlijk op 12 maart 2024 middernacht online ingevuld en geüpload worden.

U kan hier inloggen op het online kandidaatsdossier.

Als u niet zo goed vertrouwd bent met computers, kan u een kandidaatsdossier opvragen via het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op +32 70 23 30 65 of mail proj@kbs-frb.be. Voor zeer specifieke vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van Fonds Een Hart voor Limburg op +32 11 87 85 99 of via info@ehvl.be.

 1. De kandidaatsdossiers die aan de ontvankelijkheidscriteria voldoen worden beoordeeld door een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde jury. De leden ervan worden op basis van hun ervaring en beroepskwalificaties gevraagd om in de jury te zetelen.
 2. De geselecteerde projecten worden door het secretariaat uitgenodigd een mondelinge toelichting van hun project te geven aan de jury; al dan niet op voorhand aangegeven met een visuele presentatie.
 3. De hierna weerhouden projecten worden begin juni 2024 voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Fonds, dat autonoom beslist of en hoeveel steun er kan worden toegekend. 
 4. De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden begin juni 2024 door de Koning Boudewijnstichting meegedeeld.

Welke vragen kan ik verwachten in het kandidaatsdossier? 

 1. Hoe zou u in maximaal 15 lijnen uw project beschrijven als iemand u om meer uitleg zou vragen? 

 2. Welke partner(s): basisonderwijs (VERPLICHT), uit welzijn (organisaties die dicht bij de kwetsbare gezinnen staan) en/of lokale overheid... wilt u betrekken bij uw project? Wat zal hun rol zijn en hoe zal de samenwerking verlopen (per partner in het project)?

 3. Op welk niveau volgens het model van Bronfenbrenner zal u werken in dit project?

 4. Welke concrete doelstellingen om te werken aan een versterkt armoedebewust beleid heeft het project voor ogen om in te zetten op professionele leergemeenschappen? 

 5. Vanuit welke data en indicatoren zal worden vertrokken om richting en invulling te geven aan het project? 

 6. Geef mee:

  a) waarin het project relevant kan zijn

  b) welke acties je plant om de projectdoelstellingen te realiseren

  c) hoe je de impact zal nagaan van de specifieke inzet van je project

   

FAQ

De hierna weerhouden projecten worden in juni 2024 voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Fonds, dat autonoom beslist of en hoeveel steun er kan worden toegekend.

De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden begin juni 2024 door de Koning Boudewijnstichting meegedeeld.

De kandidaatsdossiers moeten uiterlijk op 12 maart 2024 middernacht online ingevuld en geüpload worden.

Een Hart voor Limburg voorziet een financiële tussenkomst die kan variëren, maar met een maximum van 50.000 euro per project. De financiële steun kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het project, zoals het in het kandidaatsdossier werd voorgesteld. De jury kan beslissen om een kleiner bedrag toe te kennen dan de steun die in het kandidaatsdossier door de projectindiener wordt gevraagd.

Komen niet in aanmerking voor projectsteun: activiteiten die behoren tot het reguliere takenpakket van de indiener, aanvragen voor individuele personen, vaste werkingskosten, infrastructuurwerken, de aankoop van ICT middelen (computers, digitale borden,…), communicatie voor reguliere werking, periodieke publicaties en dergelijke. Inrichtingskosten, personeelskosten en vergoedingen voor vrijwilligers kunnen door de jury goedgekeurd worden voor een percentage met een maximum van 25%.

Per koepelorganisatie kan maximaal 1 project in de selectie opgenomen worden.

Het is belangrijk dat het project wordt uitgevoerd in de provincie Limburg. De indiener moet zelf niet in de provincie gevestigd zijn.

De projectfinanciering start ten vroegste op 01/09/2024 en eindigt ten laatste 31/08/2027. Ongeacht de termijn van de projectfinanciering is de realisatie ervan duidelijk geïntegreerd in een langetermijnstrategie en beoogt het duurzame resultaten die duidelijk meetbaar zijn. Het gaat hier ook over een meerjarig traject.

Als je niet zo goed vertrouwd bent met computers, kan je een kandidaatsdossier opvragen via het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op +32 70 23 30 65 of mail proj@kbs-frb.be.

Proficiat, je project werd door de jury weerhouden. Je ontvangt van de Koning Boudewijnstichting hierover een digitaal schrijven; alsook de goedgekeurde overeenkomst en aanvragen tot uitbetaling. Let op: dit zijn de enige officiële documenten! Deze dien je digitaal te onderteken voor akkoord. Vanaf dan is je dossier in orde. Daarnaast dien je je als vzw te registreren op de site Goededoelen.be

Nee, dit kan verschillend zijn. De jury bekijkt of je financiële aanvraag conform is met de criteria. Zitten er kosten in je budget die niet conform zijn, zullen deze niet opgenomen worden en is je concrete steunbedrag lager dan je aangevraagde bedrag. Op de 2de pagina van je digitale overeenkomst kan je bij de bijzondere voorwaarden terugvinden waarom en welke kosten wel of niet werden weerhouden.

De projectsteun zal in 2 fase uitbetaald worden: 

 • De eerste schijf van 50% ontvang je nadat het dossier volledig in orde is. Dit wil zeggen een digitale ondertekening van de overeenkomst, aanvraag voor uitbetaling 1 én aanvraag voor uitbetaling 2 voor de Koning Boudewijnstichting.
 • De tweede schijf ontvang je nadat je een evaluatiedossier + financiële bewijsstukken hebt ingediend én dit werd goedgekeurd na controle (cfr. Je aanvraagdossier, je uitgaven en je behaalde criteria). Je moet dus steeds je 2de schijf préfinancieren. Offertes in het evaluatiedossier worden niet weerhouden. 

Ja dat kan; enkel en alleen wanneer dit ten goede komt van de critera binnen je project (vb. je kan meer kinderen bereiken door een kleine aanpassing) én na voorlegging + akkoord van Een Hart voor Limburg. Aanpassingen zonder akkoord worden niet weerhouden en dus niet uitbetaald. 

Je dient hiervoor het tussen- en eindevaluatiedocument in te vullen conform de te nemen stappen in het project. Daarnaast voeg je enkele reacties van de deelnemers toe en indien mogelijk beeldmateriaal. Uiteraard dien je ook je financiële uitgaven te verklaren aan de hand van gedetailleerde facturen. Uitgaven die niet in aanmerking komen voor steun worden uit je financiële rapportage gehaald en niet uitbetaald. Offertes worden niet weerhouden. Facturen buiten looptijd worden niet weerhouden.

Een Hart voor Limburg zal zijn steun niet verhogen wanneer je een tekort hebt na evaluatie. Ook zal een Hart voor Limburg nooit meer betalen dan je financiële rapportage aangeeft; zijnde je steun die je bij aanvang werd toegekend.

Een Hart voor Limburg werkt met een onafhankelijke jury om partijdigheid of voorkeursbehandeling uit te sluiten. Discussie na afloop van de selectie is niet mogelijk. U kunt wel een kandidaatsdossier indienen voor een nieuwe of een andere oproep.

 • Formuleer je boodschap op een eenvoudige en toegankelijke manier. Vermijd jargon. Probeer er, indien mogelijk, een echt verhaal van te maken om mensen te boeien.
 • Bedenk dat het soms interessanter is een project in volle gang te bezoeken/bekijken/beschrijven dan wanneer het af is , of dat je ‘nieuws’ (een recente beslissing, een prijsuitreiking…) vooral een aanleiding kan zijn om een project te bezoeken, deelnemers in actie te zien, een persoon uitgebreider te spreken…
 • Gebruik je eigen communicatiekanalen! Hou je fans met regelmaat op de hoogte; dat kan ook met een verhaal over de voortgang van je project, de inzet van vrijwilligers, een actie die geld opbracht… als je voorlopig geen groot nieuws hebt. Zorg dat je actuele bericht op je website staat, promoot het op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram met een linkje naar je website. 
 • Wij sturen je een aantal stickers die je mag kleven op het aangekochte materiaal.

Wij appreciëren het van harte als je daarbij ook verwijst naar de EHvL-accounts op sociale media:

@eenhartvoorlimburg of @ehvl op Facebook,

@eenhartvoorlimburg op LinkedIn,

@eenhartvoorlimburg op Instagram.

Je kan vermelden dat je project is ‘gesteund door Een Hart voor Limburg’, of ‘gesteund door Fonds Een Hart voor Limburg, beheerd door de Koning Boudewijnstichting’.

Logo's in alle kleuren van onze organisatie kan je opvragen via info@ehvl.be

Heb je nog vragen?

Profielfoto Hanne Geusens_zonder witte rand

Hanne helpt je graag verder via 011/878 719.

Contacteer Hanne via e-mail