Ik zoek steun  

Fonds Een Hart voor Limburg - oproep 2025 staat nu online. 

Vraag HIER je initiatief aan

Voor welke initiatieven? 

Oproep 2025 richt zich op initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen

Belangrijk is dat het initiatief niet uitsluitend focust op het individuele kind, maar steeds op het kind in relatie tot zijn directe omgeving. Door in te zetten op een sociaal inclusief klimaat krijgen kinderen en jongeren via onderwijs, zorg en sport-en vrije tijd meer kansen op een positieve ontwikkeling en de nodige kansen om hun plaats in te nemen in de maatschappij.

Het Fonds wil beginnende organisaties een duwtje in de rug geven, maar ook bestaande organisaties aanmoedigen en als inspirerende voorbeelden naar voren schuiven.

Zowel kleinere als grotere initiatieven komen in aanmerking voor financiële steun. Daarom voorziet het een financiële tussenkomst die kan variëren, maar met een maximum van 15.000 euro per initiatief. De financiële steun kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het initiatief, zoals het in het kandidaatsdossier werd voorgesteld. De jury kan beslissen om een kleiner bedrag toe te kennen dan de steun die in het kandidaatsdossier door de indiener wordt gevraagd.

Wie kan een initiatief indienen? 

De indiener werkt specifiek met de prioritaire doelgroep van Een Hart voor Limburg en is actief op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz. Zowel feitelijke verenigingen, vzw’s als publieke instanties kunnen een initiatief indienen indien zij over een wettelijk kader beschikken.

Initiatieven die kaderen binnen de uitdrukkelijke wettelijke opdracht van de lokale overheid komen niet in aanmerking. Commerciële organisaties kunnen niet indienen.

Per (koepel)organisatie kan maximaal 1 initiatief in de selectie opgenomen worden.

Ontvankelijkheidscriteria

 1. Het kandidaatsdossier moet volledig online ingevuld worden en uiterlijk op 05/09/2024 middernacht ingediend zijn. De financiering start ten vroegste op 01/01/2025 en eindigt ten laatste op 31/12 van het aangegeven jaar (maximum 3 jaar). Ongeacht de termijn van de financiering is de realisatie ervan duidelijk geïntegreerd in een langetermijnstrategie en beoogt het duurzame resultaten die duidelijk meetbaar zijn. 

 2. De indiener van het initiatief is ouder dan 18 jaar.

 3. Het initiatief wordt uitgevoerd in de provincie Limburg. De maatschappelijke zetel moet zelf niet in de provincie zijn gevestigd.

 4. Van kandidaten wordt verwacht dat ze een duidelijke omschrijving van hun organisatie geven. De statuten, een organigram en het laatste jaarrapport of activiteitenverslag wordt geüpload via het kandidaatsdossier bij de Koning Boudewijnstichting.

 5. Komen NIET in aanmerking voor financiële steun: activiteiten die behoren tot het reguliere takenpakket van de indiener, aanvragen voor individuele personen, vaste werkingskosten, personeelskosten, infrastructuurwerken, de aankoop van ICT middelen (computers, digitale borden, gsm's, spelconsoles,…), communicatie voor reguliere werking (website, folders, social media kosten,...), periodieke publicaties (abonnement tijdschriften, leerinstrumenten,...) en dergelijke. Inrichtingskosten en vergoedingen voor vrijwilligers kunnen door de jury a priori goedgekeurd worden voor een percentage met een maximum van 20% van het gehele goedgekeurde initiatief.

Selectiecriteria

Uit de ontvankelijke dossiers zal de jury initiatieven selecteren op basis van volgende criteria:

 1. Het gaat om een initiatief dat kansenbevordering van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities (0 tot 18 jaar) als voornaamste doelstelling heeft. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen.

 2. Het initiatief zet in op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie met bijzondere aandacht voor een actieve deelname en betrokkenheid van de directe leefomgeving van het kind. 

 3. Het initiatief is doelmatig en efficiënt: de inspanningen én uitgaven dragen daadwerkelijk bij tot de realisatie van het beoogde doel. Daarnaast zijn deze in verhouding tot de realisaties van het initiatief.

 4. De realisatie van het initiatief:

  • gebeurt volledig in het jaar 2025
  • is verspreid over meerdere jaren (lange termijnrealisatie- maximum 3 jaar)

  De financiering start ten vroegste op 01/01/2025 en eindigt ten laatste op 31/12 van het aangegeven jaar (maximum 3 jaar). Ongeacht de termijn van de projectfinanciering is de realisatie ervan duidelijk geïntegreerd in een langetermijnstrategie en beoogt het duurzame resultaten die duidelijk meetbaar zijn. 

 5. Het beschrijft 3 meetbare punten (indicatoren) waarmee men de resultaten gaat meten.  Deze dienen ook daadwerkelijk aangetoond te worden in de evaluatie op het einde van het initiatief.

 6. De weerhouden initiatieven ontvangen digitaal een officieel schrijven van de Koning Boudewijnstichting met hun goedgekeurde overeenkomst en een aanvraag tot uitbetaling. 

Om in aanmerking te komen, moet elk initiatief duidelijk beantwoorden aan deze criteria. Zorg ervoor dat u uw initiatief zodanig voorstelt dat dit goed tot uiting komt. Dit kandidaatsdossier is het enig hulpmiddel voor de jury om uw initiatief te beoordelen.

Hoe dient u een initiatief in? 

Het initiatief moet ingediend worden aan de hand aan het standaard online kandidaatsdossier via de Koning Boudewijnstichting.

Als je niet zo goed vertrouwd bent met computers, kan je een kandidaatsdossier opvragen via het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op +32 70 23 30 65 of mail proj@kbs-frb.be.

Heb je een idee voor een initiatief maar wil je eerst erover met ons pitchen? Stuur ons een mailtje: info@ehvl.be 
Voor zeer specifieke vragen kan je contact opnemen met Hanne Geusens, projectcoördinator Een Hart voor Limburg op +32 11 87 87 19. 

De kandidaatsdossiers die aan de criteria voldoen worden beoordeeld door een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde jury. De leden ervan worden op basis van hun ervaring en beroepskwalificaties gevraagd om in de jury te zetelen. De geselecteerde dossiers worden begin december 2024 voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Fonds, dat autonoom beslist of en hoeveel steun er kan worden toegekend.

Begin december 2024 ontvangen de weerhouden initiatieven digitaal een officieel schrijven van de Koning Boudewijnstichting met hun goedgekeurde overeenkomst en een aanvraag tot uitbetaling. De uitbetaling van het initiatief verloopt in 2 schijven; ½ van het bedrag na digitale ondertekening van de overeenkomst en ½ na het invullen en controleren van de eindevaluatie (inclusief de financiële bewijsstukken).

Welke vragen kan ik verwachten in het kandidaatsdossier? 

 1. Beschrijving van het initiatief in maximaal 15 lijnen. 

 2. Hoe kwam het idee tot stand? Met welke (lokale) actoren sprak u hierover? 

 3. Wat wil u met uw initiatief bereiken? Welk probleem wil u oplossen? Welke acties plant u om uw initiatief te realiseren? 

 4. Op welke manier werkt het initiatief concreet kansenbevorderend voor kinderen en/of jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities van 0 tot 18 jaar?

 5. Wat is er vernieuwend in uw initiatief t.o.v. uw normale dienstverlening of andere initiatieven? 

 6. Welke zijn de 3 meetbare punten (indicatoren) waarmee u de steun gaat meten? 

Enkele voorbeelden van gerealiseerde initiatieven

 • Ouders via hun kinderen betrekken in projecten waar hulpbronnen aangereikt worden om zichzelf beter te ontwikkelen en om het gezin aan de achterstelling te onttrekken. Bijvoorbeeld: op school worden moedernamiddagen georganiseerd rond een bepaald thema: gezonde voeding, gezondheidsbevordering, taalactivering …
 • Actief inzetten op taalstimulering bij kinderen vanaf jonge leeftijd (bv. het overbruggen van taalbarrières tussen ouders en school, verenigingsleven, enz.) draagt bij tot een betere taalontwikkeling waardoor het makkelijker is de schooltaal te verwerven en het sociaal isolement te doorbreken.
 • Onderwijzend personeel, begeleiders en iedere professional betrekken, informeren en sensibiliseren om hun theoretische en praktische kennis over armoede en diversiteit verder te verfijnen.
 • Buurtbewoners zetten zich actief in om het leefklimaat van kinderen in een multiculturele wijk te bevorderen.
 • Een vrijwilligersorganisatie biedt opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen. De gezinnen worden voor een langere periode ondersteund door een vaste vrijwilliger die enkele uren per week in het gezin aanwezig is om in overleg met de ouders te spelen met de kinderen, te helpen met huiswerk enz.
 • Voor kinderen die een dierbaar iemand gaan verliezen wordt een werkboek ontwikkeld en uitgegeven dat bijdraagt tot een betere rouwverwerking.
 • Een plaatselijke voetbalclub organiseert wijkvoetbal en wijktornooien en haalt zo hangjongeren van straat. 
 • Een jeugdbeweging betrekt actief kinderen met een beperking in haar werking.

FAQ

De hierna weerhouden initiatieven worden in december 2024 voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Fonds, dat autonoom beslist of en hoeveel steun er kan worden toegekend.

De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden begin december 2024 door de Koning Boudewijnstichting meegedeeld.

De kandidaatsdossiers moeten uiterlijk op 5 september 2024 middernacht online ingevuld en geüpload worden.

Een Hart voor Limburg voorziet een financiële tussenkomst die kan variëren, maar met een maximum van 15.000 euro per initiatief. De financiële steun kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het initiatief, zoals het in het kandidaatsdossier werd voorgesteld. De jury kan beslissen om een kleiner bedrag toe te kennen dan de steun die in het kandidaatsdossier door de indiener wordt gevraagd.

Komen NIET in aanmerking voor steun: activiteiten die behoren tot het reguliere takenpakket van de indiener, aanvragen voor individuele personen, vaste werkingskosten, personeelskosten, infrastructuurwerken, de aankoop van ICT middelen (computers, digitale borden, gsm's, spelconsoles,…), communicatie voor reguliere werking (website, folders, social media kosten,...), periodieke publicaties (abonnement tijdschriften, leerinstrumenten,...) en dergelijke. Inrichtingskosten en vergoedingen voor vrijwilligers kunnen door de jury a priori goedgekeurd worden voor een percentage met een maximum van 20% van het gehele goedgekeurde initiatief.

Per (koepel)organisatie kan maximaal 1 initiatief in de selectie opgenomen worden.

Het is belangrijk dat het initiatief wordt uitgevoerd in de provincie Limburg. De indiener moet zelf niet in de provincie gevestigd zijn.

De financiering start ten vroegste op 01/01/2025 en eindigt ten laatste 31/12/2025. Ongeacht de termijn van de financiering is de realisatie ervan duidelijk geïntegreerd in een langetermijnstrategie en beoogt het duurzame resultaten die duidelijk meetbaar zijn. 

Als je niet zo goed vertrouwd bent met computers, kan je een kandidaatsdossier opvragen via het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op +32 70 23 30 65 of mail proj@kbs-frb.be.

Proficiat, je initiatief werd door de jury weerhouden. Je ontvangt van de Koning Boudewijnstichting hierover een digitaal schrijven; alsook de goedgekeurde overeenkomst en aanvragen tot uitbetaling. Let op: dit zijn de enige officiële documenten! Deze dien je digitaal te onderteken voor akkoord. Vanaf dan is je dossier in orde. Daarnaast dien je je als vzw te registreren op de site Goededoelen.be

Nee, dit kan verschillend zijn. De jury bekijkt of je financiële aanvraag conform is met de criteria. Zitten er kosten in je budget die niet conform zijn, zullen deze niet opgenomen worden en is je concrete steunbedrag lager dan je aangevraagde bedrag. Op de 2de pagina van je digitale overeenkomst kan je bij de bijzondere voorwaarden terugvinden waarom en welke kosten wel of niet werden weerhouden.

De steun zal in 2 fasen uitbetaald worden: 

 • De eerste schijf van 50% ontvang je nadat het dossier volledig in orde is. Dit wil zeggen een digitale ondertekening van de overeenkomst, aanvraag voor uitbetaling 1 én aanvraag voor uitbetaling 2 voor de Koning Boudewijnstichting.
 • De tweede schijf ontvang je nadat je een evaluatiedossier + financiële bewijsstukken hebt ingediend én dit werd goedgekeurd na controle (cfr. Je aanvraagdossier, je uitgaven en je behaalde criteria). Je moet dus steeds je 2de schijf pré-financieren. Offertes in het evaluatiedossier worden niet weerhouden. 

Ja dat kan; enkel en alleen wanneer dit ten goede komt van de criteria binnen je initiatief (vb. je kan meer kinderen bereiken door een kleine aanpassing) én na voorlegging + akkoord van Een Hart voor Limburg. Aanpassingen zonder akkoord worden niet weerhouden en dus niet uitbetaald. 

Je dient hiervoor het tussen- en eindevaluatiedocument in te vullen conform de te nemen stappen in het initiatief. Daarnaast voeg je enkele reacties van de deelnemers toe en indien mogelijk beeldmateriaal. Uiteraard dien je ook je financiële uitgaven te verklaren aan de hand van gedetailleerde facturen. Uitgaven die niet in aanmerking komen voor steun worden uit je financiële rapportage gehaald en niet uitbetaald. Offertes worden niet weerhouden. Facturen buiten looptijd worden niet weerhouden.

Een Hart voor Limburg zal zijn steun niet verhogen wanneer je een tekort hebt na evaluatie. Ook zal een Hart voor Limburg nooit meer betalen dan je financiële rapportage aangeeft; zijnde je steun die je bij aanvang werd toegekend.

Een Hart voor Limburg werkt met een onafhankelijke jury om partijdigheid of voorkeursbehandeling uit te sluiten. Discussie na afloop van de selectie is niet mogelijk. U kunt wel een kandidaatsdossier indienen voor een nieuwe of een andere oproep.

 • Formuleer je boodschap op een eenvoudige en toegankelijke manier. Vermijd jargon. Probeer er, indien mogelijk, een echt verhaal van te maken om mensen te boeien.
 • Bedenk dat het soms interessanter is een project in volle gang te bezoeken/bekijken/beschrijven dan wanneer het af is , of dat je ‘nieuws’ (een recente beslissing, een prijsuitreiking…) vooral een aanleiding kan zijn om een project te bezoeken, deelnemers in actie te zien, een persoon uitgebreider te spreken…
 • Gebruik je eigen communicatiekanalen! Hou je fans met regelmaat op de hoogte; dat kan ook met een verhaal over de voortgang van je project, de inzet van vrijwilligers, een actie die geld opbracht… als je voorlopig geen groot nieuws hebt. Zorg dat je actuele bericht op je website staat, promoot het op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram met een linkje naar je website. 
 • Wij sturen je een aantal stickers die je mag kleven op het aangekochte materiaal.

Wij appreciëren het van harte als je daarbij ook verwijst naar de EHvL-accounts op sociale media:

@eenhartvoorlimburg of @ehvl op Facebook,

@eenhartvoorlimburg op LinkedIn,

@eenhartvoorlimburg op Instagram.

Je kan vermelden dat je project is ‘gesteund door Een Hart voor Limburg’, of ‘gesteund door Fonds Een Hart voor Limburg, beheerd door de Koning Boudewijnstichting’.

Logo's in alle kleuren van onze organisatie kan je opvragen via info@ehvl.be

Heb je nog vragen?

Profielfoto Hanne Geusens_zonder witte rand

Hanne helpt je graag verder via 011/878 719.

Contacteer Hanne via e-mail