Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€..

€5.000

vzw Warm Hart- Houthalen-Helchteren

Warm Hart organiseert reeds verschillende jaren huiswerkbegeleiding voor lagereschoolkinderen en een oudergroep. Ze bereiken hierbij hoofdzakelijk kinderen en ouders met een andere thuistaal en laag opgeleide ouders.  

Lees verder
€4.495

VZW PAS – Genk

VZW PAS zet sinds jaar en dag in op het versterken van de onderwijskansen van kinderen en jongeren in kwetsbare gezinnen. Door corona zetten zij momenteel extra in op digitalisering van hun gebruikers.   

Lees verder
€5.000

VZW KOBeL Spectrumcollege – Beringen

KOBel Spectrumcollege heeft een grote groep kwetsbare leerlingen. Dit is eens te meer gebleken tijdens COVID, de digitale kloof werd heel duidelijk. Niet alleen ontbreekt het materiaal bij veel van deze gezinnen (of is het ontoereikend). Ook zijn veel ouders niet in staat om de leerlingen op te volgen.  

Lees verder
€4.000

vzw Katholiek Basisonderwijs Ham – Ham

Leerlingen uit kwetsbare gezinnen hebben vaak moeilijkheden met het verwerken van de digitale leerstof binnen het afstandsonderwijs door een gebrekkige infrastructuur (trage of geen PC, slechte WIFI-verbinding, geen gunstig leerklimaat,…).  

Lees verder
€4.670

vzw K. Triestscholen– Hasselt

De digitale mogelijkheden die noodzakelijk zijn voor afstandsonderwijs vormen voor vele gezinnen een drempel. Dit geldt zowel voor de materiële aspecten (aankoop van een laptop of tablet, kosten van internet en software) als voor de vaardigheden (met de laptop kunnen werken, e-mail gebruiken, programma's gebruiken).  

Lees verder
€5.000

vzw Habbekrats – Limburg

Habbekrats kan in Limburg dankzij de vertrouwensrelatie zijn doelgroep-jongeren opsporen en de noden detecteren. Waar mogelijk zal het de jongeren en hun families bijstaan en depanneren met het vaak broodnodige IT materiaal en internetabonnementen om hen de mogelijkheid te bieden online schoolwerk op te volgen en deel te nemen aan de lessen.

 

Lees verder
€5.000

Vrije Lagere school Paleis – Diepenbeek

Het is belangrijk dat elk kind de klassikale instructie van de leerkracht waar dan ook kan volgen via live stream. Het is namelijk zo dat via Interactie en verbondenheid met de klas het welbevinden van de kwetsbare groep verhoogt, de motivatie stijgt en de schoolse resultaten verbeteren. Helaas is dit voor kinderen uit kwetsbare gezinnen niet altijd even eenvoudig. 

Lees verder
€5.000

Vrije Basisschool Zolder Centrum 't Molenholleke – Heusden-Zolder

Buitenspel is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen niet altijd zo vanzelfsprekend. In deze coronatijd is hun isolement vaak nog groter: ze hebben vb geen tuin of balkon. Bovendien hebben kwetsbare gezinnen vaak geen marge om extra kosten op te vangen omwille van ziekte of tijdelijke werkloosheid. Deze kinderen zijn meestal aangewezen op een zeer beperkte kring mensen rondom hen.  

Lees verder
€5.000

Thebe vzw – Maasmechelen

Thebe merkt op dat veel kinderen en jongeren in de wijken waar ze actief zijn problemen ondervinden met onderwijs. Kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen willen of kunnen hun huiswerk niet maken en ze krijgen weinig ondersteuning thuis. Gedurende de coronacrisis hebben ze met verschillende kinderen en jongeren getest in een 1 op 1 huiswerkbegeleiding. Daarnaast zitten kinderen en jongeren mede door het sluiten van de scholen in een sociaal isolement.  

Lees verder
€4.750

Ouderraad Mater Dei – Genk

De ouderraad van de centrumschool Mater Dei Genk merkt recent dat de ouderpopulatie in het kleuteronderwijs zeer snel sterk wijzigde. Tijdens de COVID periode was de instap in het kleuteronderwijs en het stimuleren van deze veelal anderstalige kleuters zeer problematisch.   

Lees verder
€5.000

Ondersteuningsteam Genk Maasland – Maasmechelen

Kansarme en kwetsbare leerlingen uit het kleuter, lager en secundair onderwijs met specifieke onderwijsbehoeften hebben tijdens een periode van opschorting van de lessen extra nood aan motivering. De invulling van de ondersteuning en de onderwijsbehoeften van deze leerlingen kreeg andere accenten, het thuisonderwijs niet zo'n evidentie.  

Lees verder
€3.450

MPI De Dageraad – Kortessem

Meerdere kinderen bij MPI De Dageraad met een type 9-attest zijn samen met hun ouders vragende partij voor het behalen van een getuigschrift. Hiervoor dienen ze de de ET (= leerstof niveau 6e leerjaar) te behalen. Tijdens de lockdown werd opgemerkt dat  o.a. ICT een effectief middel is in het opdoen van kennis en vaardigheden bij deze doelgroep.   

Lees verder
€5.000

L.A.C.H. – Houthalen-Helchteren

Sinds twee jaar heeft vzw L.A.C.H. ism Stebo de werkgroep 'samenscholen' opgericht waaraan een twintigtal wijkpartners, (medische) eerstelijnswerkers en welzijnswerkers deelnemen. Dit met als oogpunt de wisselwerking tussen de wijkschool Sprankel en de wijk Meulenberg te versterken.   

Lees verder
€4.000

Klimopschool vzw – Tongeren

Uit de evaluatie eind schooljaar kwam als grote pijnpunt het tekort aan digitale vaardigheden naar voren. Voor het afstandsleren kregen de leerlingen van Klimopschool Tongeren een laptop met gratis internet, maar dit bleek niet voldoende. Ouders kregen het internet niet geïnstalleerd, geraakten niet op Bingel, konden mails met nieuwe afspraken niet openen,...   

Lees verder
€5.000

KIDS vzw – Hasselt

KIDS heeft n.a.v. de corona-crisis vele kwetsbare gezinssituaties gezien waar de voorbije maanden pijnlijk duidelijk werd dat ze niet gereed waren om via afstandsonderwijs hun kinderen te behoeden voor leerachterstand of andere problemen zoals de toename van gedragsproblemen, sociale isolatie, financiële onzekerheden. 

Lees verder