De eenvoudigste manier om Een Hart voor Limburg te steunen, is door middel van een gift.

Je kan je gift overmaken op rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 - BIC KREDBEBB met de gestructureerde mededeling ***185/0112/00057***.

Of via deze online betaalpagina of onderstaande QR code. 

Giften van minstens 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. De belastingvermindering bedraagt 45% van het bedrag. Een maandelijkse storting vanaf €4 is dus reeds voldoende om een fiscaal attest te ontvangen. Je ontvangt automatisch een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.

QR code doneren

FAQ

Een Hart voor Limburg steunt jaarlijks verschillende projecten in Limburg. Deze projecten worden zorgvuldig geselecteerd door een onafhankelijke jury aan de hand van de vooropgestelde criteria. Op deze manier kan Een Hart voor Limburg grote, middelgrote maar ook kleine(re) of zichtbare en minder zichtbare projecten ondersteunen en heel wat kinderen en jongeren in onze Provincie bereiken. Het is dus niet mogelijk om één bepaald project te financieren. 

Je hebt recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van je gift als die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker)
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling
  • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
  • de gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie)
  • de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).
  • De belastingvermindering zal ook van toepassing zijn op je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het fiscaal attest vermelde bedrag. Je moet altijd het totaal van de giften in je belastingaangifte vermelden. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die je in kalenderjaar x gedaan hebt en waarvoor je een fiscaal attest hebt ontvangen. 
Je dient het fiscaal attest niet bij de aangifte te voegen maar dient dit wel bij te houden ter beschikking van de administratie. 

Het Streekfonds Een Hart voor Limburg werkt onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting. Je ontvangt van de stichting ook nog een brief over je gift. Het fiscaal attest zal door hen afgeleverd worden in het eerste kwartaal van het volgend kalenderjaar volgend op je gift verwachten. Let op: betaal je met homebanking dan zit dit attest mogelijks in je Zoomit account.

  • Als het bedrag van je belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat je inkomsten en dus ook het bedrag van je belasting erg laag zijn), dan heb je slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van je belasting.
  • Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend, mag niet meer bedragen dan 20% van het totale netto-inkomen en maximaal 397.850 euro (aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020)
  • In geval van een gemeenschappelijke belastingaanslag en als het inkomen van één van beide partners onder het belastbare minimum komt, dan kan men voor dat deel geen aanspraak meer maken op belastingvermindering.

Heb je nog vragen?

Profielfoto Kristie Deckers

Kristie helpt je graag verder via 011/878 599.

Contacteer Kristie via e-mail