SPEL vzw

SPEL vzw is een organisatie die via muziek en drama het psychosociaal welbevinden van kinderen en jongeren wil bevorderen en hun sociaal-emotionele ontwikkeling wil stimuleren. SPEL staat voor Spelend Participeren, Ervaren en Leren. SPEL wil een partner zijn voor scholen, organisaties binnen het jeugdwerk, ouders en uiteraard de kinderen zelf. SPEL wil zich zo laagdrempelig en bereikbaar mogelijk opstellen. Daarom werken zij in de directe en vertrouwde omgeving van de doelgroep, zoals de school, jongerenorganisaties, jeugdhulp of jeugdbeweging.

Project: Goed in je vel via SPEL! Spelend, Participeren, Ervaren en Leren!

SPEL wil in 2 twee scholen uit Lanaken, die geconfronteerd worden met de instroom van vluchtelingenkinderen, een plek creëren voor kinderen die moeilijkheden ervaren. Via muziek en drama treden zij met elkaar in interactie en leren zij zich open te stellen voor elkaars leefwerelden. In hun vertrouwde omgeving krijgen leerlingen de nodige tijd, ruimte en aandacht om zichzelf te zijn en verschillende persoonlijke thema's bespreekbaar te maken. 

SPEL voorziet in de betrokken scholen klasactiviteiten die in het teken staan van het sociaal-emotioneel leren. Daarnaast voorziet SPEL ook in individuele sessies wanneer deze wenselijk zijn om de kinderen te helpen bij traumaverwerking. Omwille van het non-verbaal en symbolische karakter van drama en muziek, vormt het een taal die minder bedreigend en meer toegankelijk is voor kinderen. Ze kunnen via dit medium doen, voelen, ervaren, ontdekken, laten zie en vertellen. SPEL beidt thematische workshops aan in nauwe samenwerking met de leerkrachten. De leerkrachten krijgen tools aangereikt om muzische werkvormen verder in te zetten in de dagelijkse werking. Door de draagkracht en veerkracht van de kinderen te vergroten worden ernstige gedrags- en emotionele problemen voorkomen en kan men eventuele signalen hiervan vroegtijdig opsporen. Hierdoor worden ook de risicofactoren die zorgen voor schooluitval aanzienlijk verlaagd. Het uiteindelijke streefdoel is een meer inclusievere vorm van onderwijs en een mee inclusieve maatschappij.

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
SPEL vzw
Spel 2019