Ondersteuningsteam Genk-Maasland

Ondersteuningsteam Genk-Maasland ondersteunt scholen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit het basis- en secundair onderwijs. Hiervoor gaan ze aan de slag met zowel de leerling als de leerkracht(en), het team en de school om tot systeemversterking te komen. Samen met externe partners (scholen gewoon onderwijs, scholen buitengewoon onderwijs, CLB, pedagogische begeleidingsdienst), de ouders en eventueel externen vormen ze een netwerk, waarbij ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft.

Krachtige ondersteuning bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het ondersteuningsteam Genk-Maasland wendt zijn expertise vanuit het buitengewoon onderwijs aan om in het gewoon onderwijs leerlingen met leerstoornissen, mentale beperkingen, gedrags- en emotionele stoornissen, ASS, spraak- en taalstoornissen te begeleiden. Om optimaal te kunnen inspelen op specifieke onderwijsbehoeften voor kinderen uit kansarme en kwetsbare gezinnen willen zij met dit project hun geschikt aanbod vergroten om zo deze leerlingen te motiveren en stimuleren in het maximaal ontplooien van hun ontwikkelingskansen.

Steun door ehvl
€10.000
Organisatie
Ondersteuningsteam Genk-Maasland
Ondersteuningsteam Genk-Maasland