Projecten

Exact 622. Dat is het aantal projecten die sinds 2004 financiële ondersteuning kregen. Goed voor een totaalbedrag van 3.409.734 miljoen euro.

In 2020 bedraagt de totale steun aan onderstaande 38 projecten 203.759 euro.

€2.500

Atlas College Genk

Het Atlas College wil een plek zijn waar mensen zich verbinden, waar leerlingen en leerkrachten elkaar ontmoeten rond gemeenschappelijke interesses en passies, waar zij samen leren en leven. Het Atlas College biedt kwaliteitsvol onderwijs in de wereld van vandaag en morgen. Met zijn brede studieaanbod speelt het Atlas College in op de verscheidenheid aan talenten van leerlingen.

Lees verder
€3.500

Vriendschap

Vzw Vriendschap wil lokale ontmoeting en solidariteit tussen mensen bevorderen. De werking situeert zich op het domein van armoedebestrijding, sociale cohesie en gemeenschapsvorming. In Runkst organiseert de vzw het sociaal restaurant Klavertjevier.

Lees verder
€2.500

OCMW Lanaken

Het gemeentebestuur Lanaken heeft samen met de dienst integratie een gedragen integratiebeleid opgezet. Met dit project richten ze zich concreet naar anderstalige kinderen die in Lanaken wonen of verblijven en deelnemen aan de speelpleinwerking tijdens de vakantieperiodes.

Lees verder
€7.500

Speelpleinwerking De Saenhoeve

Vzw speelplein Saenhoeve is een speelpleinwerking uitgebouwd door vrijwilligers die tijdens de zomervakantie gedurende 6 weken dagelijks tussen de 300 en 500 kinderen bereikt. Deze kinderen komen uit verschillende culturen en sociale milieus en zijn een goede afspiegeling van de bevolking in Maasmechelen. Ouders, scholen en hulpinstanties duiden de speelpleinwerking als talent-ondersteunende en sociaal verrijkende vrijetijdsbesteding voor kinderen.

Lees verder
€7.500

Domo

Domo vzw ondersteunt als vrijwilligersorganisatie jonge en aanstaande kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Domo kiest voor een één-op één aanpak via een vrijwilliger die voor langere tijd wekelijks in één gezin langsgaat. De focus ligt op talentontwikkeling, de ouders bevestigen in hun opvoedende rol en het sociaal netwerk uitbouwen en verstevigen. Op die manier wil Domo voorkomen dat alledaagse problemen onoverkomelijk worden en zorgen dat gezinnen de regie terug in eigen handen krijgen. 

Lees verder
€4.500

Gemeente Maasmechelen

De gemeente Maasmechelen wil meehelpen aan het garanderen van gelijke en kwaliteitsvolle ontplooiingskansen aan iedereen die gebruik maakt van het onderwijsaanbod, levenslang en levensbreed. Ze richt zich tot de scholen, ouders, kinderen, verenigingen en andere organisaties.

Lees verder
€2.447

Art 27

Art. 27 van de mensenrechten: ‘Iedereen heeft het recht om te genieten van kunst en cultuur, en om deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap.’ Vanuit dit mensenrecht focust de vzw op een breed publiek met specifieke aandacht voor wie toeleiding tot cultuur moeilijk is. Het Berenhuis, centrum voor taalactivering en kunsteducatie, ontvangt klassen om op een ludieke en interactieve manier te fantaseren met spontane oefenkansen Nederlands.

Lees verder
€2.500

Vrije Lagere School PAleiS

De Parochiale School PAleiS probeert door gedifferentieerd te werken (soms in groepen, soms met twee leerkrachten in de klas) tegemoet te komen aan ‘alle’ kinderen. Dat houdt in dat bijdehandse kinderen extra-kansen krijgen terwijl kinderen die wat trager werken op zorgbrede aandacht mogen rekenen. Als “preventieve maatregelen” in het antipestplan zijn “welbevinden” en het zorgen voor een “positief zelfbeeld” prioritair.

Lees verder
€3.000

Pleegzorg Limburg

Pleegzorg Limburg vzw begeleidt 1.050 kinderen, jongeren en volwassenen. Het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt dat elk kind/jongere recht heeft op persoonlijk contact, ook wanneer ze in pleegzorg zitten. In het beste geval gaan de kinderen regelmatig op bezoek bij hun ouders, maar dat is niet altijd mogelijk door allerhande problematieken (veiligheid, huisvestiging, etc.). Het is echter belangrijk dat de band die er is, onderhouden kan worden én kwaliteitsvol is.

Lees verder
€5.000

Samana

Samana is een erkende mantelzorgvereniging. Mantelzorgers zorgen voor mensen uit hun directe omgeving: partner, kinderen, ouders, broers en zussen, vrienden of andere personen met wie je een band hebt. Dit project richt zich op jonge mantelzorgens (JMZ).

Lees verder
€1.340

CKG Molenberg

CKG Molenberg biedt pedagogische begeleiding aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar. Dit kan bestaan uit korte of langere opvang in een leefgroep, begeleiding aan huis,  deelname aan dagcentrum Het Spoor of de training van TripleP of Stop 4-7. Ouders en kinderen komen één dag per week naar Het Spoor in Maasmechelen om samen met de begeleiding en enkele andere ouders te werken aan de pedagogische problemen die ze ervaren.

Lees verder
€2.050

KOALA Tongeren

Molenberg vzw is een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning en biedt zorg, opvang en begeleiding aan jonge kinderen en hun gezin. Het CKG ondersteunt ouders die op een probleem in de opvoeding botsen wat ze niet op korte termijn kunnen oplossen. Het Huis van het kind Tongeren en CKG Molenberg zijn uitvoerende partners binnen dit project.

Lees verder
€5.800

Domo-Hasselt

Domo Hasselt biedt gezinsondersteuning “aan huis” aan kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar. De vrijwilligers zijn ‘een vriend aan huis’ die het gezin ondersteunen op tal van domeinen, zoals algemene ontwikkeling, gezondheid, onderwijs, vrije tijd, opvoeding, talent ontwikkeling, vorming en versterking van het eigen sociaal netwerk van het gezin.

Lees verder
€5.000

Ferm Kinderopvang

Ferm Kinderopvang vzw (voorheen Landelijke kinderopvang vzw) organiseert kinderopvang in Vlaanderen. De opvang gebeurt bij onthaalouders thuis, in initiatieven buitenschoolse opvang en in kinderdagverblijven. In 6 lokale diensten richt Ferm Kinderopvang  zich specifiek op de opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen. Armoede, gebrek aan draagkracht, migratie en anderstaligheid kenmerken deze gezinnen. Dit project richt zich tot de Limburgse onthaalouders.

Lees verder
€4.000

Limburgse Stichting Autisme

De Limburgse Stichting Autisme biedt thuisbegeleiding en opvoedingsondersteuning aan ouders, kinderen, pubers, jongvolwassenen en volwassenen met autisme. Dit zowel naar de persoon als naar de ruimere omgeving. De Limburgse Stichting Autisme geeft uitleg wat autisme is, hoe het tot uiting komt en hoe ze ermee kunnen omgaan.

Lees verder