Steeds meer mensen maken met een testament een bewuste keuze over de bestemming van hun bezit na hun overlijden. In je laatste wilsbeschikking kan je laten opnemen dat je een bepaald bedrag wilt doneren aan Een Hart voor Limburg. 
Je kan in dat geval een legaat of testament opstellen aan de Koning Boudewijnstichting met "Een Hart voor Limburg" als begunstigde. 

Het feit dat je "Een Hart voor Limburg" opneemt in het testament, betekent niet dat je jouw erfgenamen uitsluit. Met een 'duolegaat' kan je een deel van je bezittingen aan "Een Hart voor Limburg" nalaten en tegelijk je erfgenamen begunstigen. Een duolegaat maakt het mogelijk een vermogen fiscaal gunstiger over te dragen aan verre familieleden of aan iemand die hoge successierechten moet betalen.

Je kan je laten bijstaan door je notaris, bankier, vermogensbeheerder, maar ook door Een Hart voor Limburg.
Een Hart voor Limburg valt onder het beheer van de Koning Boudewijnstichting. Hierdoor kan ze zich laten bijstaan door de kennis en professionaliteit van het Centrum voor Filantropie, het kennis en expertise centrum inzake filantropie van de Stichting. 
De Koning Boudewijnstichting, die in 1976 werd opgericht, is een onafhankelijke, pluralistische stichting die actief is in België en op internationaal niveau. Ze wil de samenleving ten goede veranderen en investeert daarom in inspirerende projecten of individuen.
Je kan geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies hieromtrent.

Heb je nog vragen hieromtrent? Kristie helpt je graag verder via 011/878 599.

Filantropie gebeurt in essentie door te schenken of door een legaat te doen. Meestal bestaat een legaat of een schenking uit een geldsom, maar het kan ook gaan om voorwerpen, waardepapier, kunstwerken, onroerende goederen. Dit vermogen kan gebruikt worden om initiatieven van Een Hart voor Limburg te ondersteunen.

Schenking

Bij een schenking, die alleen bij leven kan, maakt de schenker een goed over aan de begunstigde, zonder winstoogmerk. De schenking is definitief en onherroepelijk. Er zijn twee manieren om een schenking te doen:  

  • de handgift: bij deze niet-geregistreerde schenking overhandigt de schenker een deel van zijn vermogen zoals geld, juwelen, schilderijen. Omdat dit niet geregistreerd is, betaalt de begunstigde geen schenkingsrechten, tenzij de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt. Dan zijn er successierechten verschuldigd.  
  • de notariële schenking: deze gebeurt via de notaris. Op deze schenking zijn altijd schenkingsrechten verschuldigd. De schenking van onroerende goederen gebeurt altijd voor de notaris. 

Legaat

Om een legaat te doen, moet de schenker een testament opstellen. Hij kan dat zelf doen (eigenhandig geschreven testament) of via een notaris (authentiek testament). In dit laatste geval wordt elke discussie rond de interpretatie van de wensen van de erflater vermeden. 

 

Wat maakt een duolegaat interessant als er geen directe afstammelingen zijn? 

Een bijzonder type legaat is het duolegaat, dat vooral kan worden gebruikt wanneer de schenker geen directe afstammelingen heeft. De schenker laat een bedrag na aan de Koning Boudewijnstichting ten voordele van Een Hart voor Limburg en bepaalt dat zij een deel uitbetaalt aan één erfgenaam of meerdere erfgenamen. Een Hart voor Limburg neemt de successierechten op haar deel van het toegewezen legaat van die personen op zich.
 

Heb je nog vragen?

Profielfoto Kristie Deckers

Kristie helpt je graag verder via 011/878 599.

Contacteer Kristie via e-mail