Steun vragen

Projectoproep 2022 is open.

Indienen kan van 18 oktober tot en met 22 december middernacht via deze link

Succes!

Voor welke projecten? 

De projectoproep richt zich op initiatieven die maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren. Belangrijk is dat het project niet uitsluitend focust op het individuele kind, maar steeds op het kind in relatie tot zijn directe omgeving. Door in te zetten op een sociaal inclusief klimaat krijgen kinderen en jongeren via onder andere onderwijs, kinderwerking, jeugdwerk, comfortzorg … meer kansen op een positieve ontwikkeling en de nodige kansen om hun plaats in te nemen in de maatschappij.

De projecten hebben betrekking op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie en impliceren de actieve betrokkenheid van de directe leefomgeving van het kind. Het fonds wil beginnende projecten een duwtje in de rug geven, maar ook bestaande initiatieven aanmoedigen en als inspirerende voorbeelden naar voren schuiven.

Een Hart voor Limburg wil zowel kleinere als grotere projecten ondersteunen. Daarom voorziet het een financiële tussenkomst die kan variëren, maar met een maximum van 10.000 euro per project. De financiële steun kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het project, zoals het in het kandidaatsdossier werd voorgesteld. De jury kan beslissen om een kleiner bedrag toe te kennen dan de steun die in het kandidaatsdossier door de projectindiener wordt gevraagd.

Wie kan een project indienen? 

Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die met bovengenoemde doelgroep werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz. Zowel feitelijke verenigingen, vzw’s als publieke instanties kunnen een project indienen. 
Projecten die kaderen binnen de uitdrukkelijke wettelijke opdracht van de lokale overheid komen niet in aanmerking.

Per koepelorganisatie kan maximaal 1 project in de selectie opgenomen worden. Een Hart voor Limburg heeft bijzondere aandacht voor projecten waarbij verschillende relevante actoren een samenwerkingsverband opzetten.

Ontvankelijkheidscriteria

 1. Het kandidaatsdossier moet volledig online ingevuld worden en ingediend zijn op de datum zoals vermeld in de oproep.

 2. Het project wordt uitgevoerd in de provincie Limburg. De maatschappelijke zetel moet zelf niet in de provincie zijn gevestigd.

 3. Van kandidaten wordt verwacht dat ze een duidelijke omschrijving van hun organisatie geven. De statuten, een organigram en het laatste jaarrapport of activiteitenverslag wordt aan Een Hart voor Limburg bezorgd via info@ehvl.be

 4. Komen niet in aanmerking voor projectsteun: activiteiten die behoren tot het reguliere takenpakket van de indiener, aanvragen voor individuele personen, vaste werkingskosten, personeelskosten, infrastructuurwerken (o.a. inrichting van speelplaatsen, lokalen,…), de aankoop van ICT middelen (computers, digitale borden,…) voorbereide studies, colloquia, periodieke publicaties en dergelijke. Inrichtingskosten kunnen a priori door de jury voor een percentage worden opgenomen. Deze zullen duidelijk worden weergegeven in de overeenkomst.

Selectiecriteria

Uit de ontvankelijke dossiers zal de jury projecten selecteren op basis van volgende criteria:

 1. Het gaat om een concreet initiatief dat kansenbevordering van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren als voornaamste doelstelling heeft.

 2. Het project zet in op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie met bijzondere aandacht voor een actieve deelname en betrokkenheid van de directe leefomgeving van het kind. 

 3. Het project is doelmatig en efficiënt: de inspanningen én uitgaven dragen daadwerkelijk bij tot de realisatie van het beoogde doel. Daarnaast zijn deze in verhouding tot de realisaties van het project.

 4. De realisatie van het project:

  • gebeurt volledig in het projectjaar
  • is verspreid over meerdere jaren (lange termijnrealisatie)

  Ongeacht de termijn van het project is de realisatie ervan duidelijk geïntegreerd in een langetermijnstrategie en beoogt het duurzame resultaten die duidelijk meetbaar zijn.

 5. Het beschrijft 3 meetbare punten (indicatoren) waarmee men de projectresultaten gaat meten.  Deze dienen ook daadwerkelijk aangetoond te worden in de evaluatie op het einde van het project.

 6. De weerhouden projecten ontvangen februari/maart 2022 digitaal een officieel schrijven van de Koning Boudewijnstichting met hun goedgekeurde overeenkomst en een aanvraag tot uitbetaling. 

Om in aanmerking te komen, moet elk project duidelijk beantwoorden aan deze criteria. Zorg ervoor dat u uw project zodanig voorstelt dat dit goed tot uiting komt. Dit kandidaatsdossier is het enig hulpmiddel voor de jury om uw project te beoordelen.

Enkele voorbeelden van projecten

 • Ouders  via hun kinderen betrekken in projecten waar  hulpbronnen aangereikt worden om zichzelf beter te ontwikkelen en om het gezin aan de achterstelling te onttrekken. Bijvoorbeeld: op school worden moedernamiddagen georganiseerd rond een bepaald thema: gezonde voeding, gezondheidsbevordering, taalactivering …
 • Actief inzetten op taalstimulering bij kinderen vanaf jonge leeftijd (bv. het overbruggen van taalbarrières tussen ouders en school, verenigingsleven, enz.) draagt bij tot een betere taalontwikkeling waardoor het makkelijker is de schooltaal te verwerven en het sociaal isolement te doorbreken.
 • Onderwijzend personeel, begeleiders en iedere professional betrekken, informeren en sensibiliseren om hun theoretische en praktische kennis over armoede en diversiteit verder te verfijnen.
 • Buurtbewoners zetten zich actief in om het leefklimaat van kinderen in een multiculturele wijk te bevorderen.
 • Een vrijwilligersorganisatie biedt opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen. De gezinnen worden voor een langere periode ondersteund door een vaste vrijwilliger die enkele uren per week in het gezin aanwezig is om in overleg met de ouders te spelen met de kinderen, te helpen met huiswerk enz.
 • Het oudercomité van de school probeert alle ouders bij de activiteiten van de school te betrekken, met aandacht voor de maatschappelijk zwakkere ouders.
 • Voor kinderen die een dierbaar iemand gaan verliezen wordt een werkboek ontwikkeld en uitgegeven dat bijdraagt tot een betere rouwverwerking.
 • Een plaatselijke voetbalclub organiseert wijkvoetbal en wijktornooien en haalt zo hangjongeren van straat. 
 • Een jeugdbeweging betrekt actief kinderen met een beperking in haar werking.

Hoe dient u een project in? 

Het project moet ingediend worden aan de hand aan het standaard online kandidaatsdossier.

Als je niet zo goed vertrouwd bent met computers, kan je een kandidaatsdossier opvragen via het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op +32 70 23 30 65 of mail proj@kbs-frb.be.
Voor zeer specifieke vragen kan je contact opnemen met Kristie Deckers, coördinator Streekfonds Een Hart voor Limburg op +32 11 87 85 99. 

De kandidaatsdossiers die aan de criteria voldoen worden beoordeeld door een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde jury. De leden ervan worden op basis van hun ervaring en beroepskwalificaties gevraagd om in de jury te zetelen. De geselecteerde dossiers worden begin december voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Streekfonds, dat autonoom beslist of en hoeveel steun er kan worden toegekend.
De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden begin december per brief meegedeeld.

Een Hart voor Limburg experimenteert

Een Hart voor Limburg vindt het belangrijk om zelf de vinger aan de pols te houden en investeert daarom in eigen -soms experimentele- incubatorprojecten die door geen enkele andere organisatie of overheid worden opgenomen. Een Hart voor Limburg werkt deze projecten in samenwerking met bevoorrechte partners volledig uit en volgt op; waarna deze mogelijks worden opgepikt door organisaties of actoren die de nodige expertise in huis hebben om er verder mee aan de slag te gaan. 

FAQ

De kandidaatsdossiers die aan de criteria voldoen worden beoordeeld door een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde jury. De leden ervan worden op basis van hun ervaring en beroepskwalificaties gevraagd om in de jury te zetelen. De geselecteerde dossiers worden in november voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Streekfonds, dat autonoom beslist of en hoeveel steun er kan worden toegekend.
De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden bekend gemaakt door Een Hart voor Limburg via hun communicatiekanalen februari/maart 2022.

Uiterlijk op 22 december 2021 middernacht moet het volledig ingevulde dossier online ingediend zijn.

Een Hart voor Limburg wil zowel kleinere als grotere projecten ondersteunen. Daarom voorziet het een financiële tussenkomst die kan variëren, maar met een maximum van 10.000 euro per project. De financiële steun kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het project, zoals het in het kandidaatsdossier werd voorgesteld. De jury kan beslissen om een kleiner bedrag toe te kennen dan de steun die in het kandidaatsdossier door de projectindiener wordt gevraagd.

Activiteiten die behoren tot het reguliere takenpakket van de indiener, aanvragen voor individuele personen, vaste werkingskosten, personeelskosten, infrastructuurwerken (o.a. inrichting van speelplaatsen, lokalen,…), de aankoop van ICT middelen (computers, digitale borden,…) voorbereide studies, colloquia, periodieke publicaties en dergelijke. Inrichtingskosten kunnen a priori door de jury voor een percentage worden opgenomen. Deze zullen duidelijk worden weergegeven in de overeenkomst.

Per koepelorganisatie kan maximaal 1 project in de selectie opgenomen worden. Een Hart voor Limburg heeft bijzondere aandacht voor projecten waarbij verschillende relevante actoren een samenwerkingsverband opzetten.

Het is belangrijk dat het project wordt uitgevoerd in de provincie Limburg. De indiener moet zelf niet in de provincie gevestigd zijn.

Hier zijn er 2 opties:

 • Ofwel vindt de realisatie plaats in het jaar waarvoor uw steun hebt ontvangen.
 • Ofwel is uw project verspreid over meerdere jaren (lange termijnrealisatie). Ongeacht de termijn van het project is de realisatie ervan duidelijk geïntegreerd in een langetermijnstrategie en beoogt het duurzame resultaten die duidelijk meetbaar zijn.

Als je niet zo goed vertrouwd bent met computers, kan je een kandidaatsdossier opvragen via het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op +32 70 23 30 65 of mail proj@kbs-frb.be.

Proficiat, je project werd door de jury weerhouden. Je ontvangt van de Koning Boudewijnstichting hierover een digitaal schrijven; alsook de goedgekeurde overeenkomst en aanvragen tot uitbetaling. Let op: dit zijn de enige officiële documenten! Deze dien je digitaal te onderteken voor akkoord. Daarnaast dien je je als vzw te registreren op de site Goededoelen.be

Nee, dit kan verschillend zijn. De jury bekijkt of je financiële aanvraag conform is met de criteria. Zitten er kosten in je budget die niet conform zijn, zullen deze niet opgenomen worden en is je concrete steunbedrag lager dan je aangevraagde bedrag. Op de 2de pagina van je overeenkomst kan je bij de bijzondere voorwaarden terugvinden waarom en welke kosten wel of niet werden weerhouden.

De projectsteun zal in 2 fase uitbetaald worden: 

 • De eerste schijf van 50% ontvang je nadat het dossier volledig in orde is. Dit wil zeggen de overeenkomst, aanvraag voor uitbetaling 1 én aanvraag voor uitbetaling 2 dient ondertekend in het bezit te zijn van Een Hart voor Limburg. 
 • De tweede schijf ontvang je nadat je een evaluatiedossier hebt ingediend én dit werd goedgekeurd na controle (cfr. Je aanvraagdossier, je uitgaven en je behaalde criteria). 

Ja dat kan; enkel en alleen wanneer dit ten goede komt van de critera binnen je project (vb. je kan meer kinderen bereiken door een kleine aanpassing) én na voorlegging + akkoord van Een Hart voor Limburg. Aanpassingen zonder akkoord worden niet weerhouden en dus niet uitbetaald. 

Je dient hiervoor het evaluatiedocument in te vullen waarin je schetst wat de uitkomst van je project is, hoe dit een effect heeft gehad op de doelgroep, of je te maken hebt gehad met moeilijkheden en hoe je deze hebt aangepakt. Of er een sneeuwbaleffect is ontstaan met andere derden, waar je nu staat met het project enz. Daarnaast voeg je enkele reacties van de deelnemers toe en indien mogelijk beeldmateriaal. Uiteraard dien je ook je financiële uitgaven te verklaren aan de hand van gedetailleerde facturen. Uitgaven die niet in aanmerking komen voor steun worden uit je financiële rapportage gehaald en niet uitbetaald. 

Een Hart voor Limburg zal zijn steun niet verhogen wanneer je een tekort hebt na evaluatie. Ook zal een Hart voor Limburg nooit meer betalen dan je financiële rapportage aangeeft; zijnde je steun die je bij aanvang werd toegekend.

Heb je nog vragen?

Profielfoto Kristie Deckers

Kristie helpt je graag verder via 011/878 599.

Contacteer Kristie via e-mail