Bijzondere projectoproep COVID-19

Het Streekfonds Een Hart voor Limburg, Limburg Sterk Merk en de provincie Limburg organiseren LOS VAN DE JAARLIJKSE PROJECTOPROEP deze bijzondere projectoproep COVID-19. Deze samenwerking is goed voor een totaalbedrag van 125.000 euro en zal gebruikt worden om tegemoet te komen aan de grote onderwijsnoden waarmee we naar aanleiding van de crisis meer dan ooit te kampen hebben.

Belangrijk is dat de financiering een rechtstreeks verschil maakt voor kwetsbare kinderen en jongeren in Limburg m.a.w. het gaat om een concreet project dat rechtstreeks de noden komende uit de COVID-19 crisis als enigste doelstelling heeft.

Met deze oproep investeert Een Hart voor Limburg, Limburg Sterk Merk en de provincie Limburg doelbewust in de bijkomende en/of vergrote uitdagingen waarvoor organisaties staan die rechtstreeks met deze doelgroep werken.

Deze bijzondere projectoproep COVID-19 biedt een breed doch duidelijk omschreven kader waarbinnen men aan de slag kan gaan om de gevolgen van deze crisis aan te pakken maar anderzijds ook future proof te zijn.

U kan enkel online via deze link uw project indienen.

Veel succes.

Logo Limburg Sterk Merk en Provincie Limburg samen

Voor welke projecten? 

De impact van de gesloten scholen op leerachterstand en sociale ongelijkheid tussen kinderen en jongeren is enorm, en uit zich op verschillende manieren.

Niet alleen de problemen binnen het onderwijs en de opgelopen leerachterstand (met mogelijke gevolgen zoals demotivatie en schooluitval) zijn een structureel gegeven; we kunnen ook een aantal andere uitdagingen voor het voetlicht plaatsen:

 • De snelle noodzakelijke transitie van het reguliere onderwijs naar het afstandsonderwijs (herhaling, preteaching ) en wat dit vereist aan competenties van de leerlingen, leerkrachten en ouders (bv inzake blended learning).
 • De verwachtingen naar het onderwijsondersteunend gedrag naar alle ouders. De kloof tussen kinderen die thuisonderwijs krijgen en zij die dat niet krijgen stijgt dramatisch. Onderzoek aan KU Leuven toont aan dat leerlingen die wel les kregen in de weken dat hun school sluit (bijvoorbeeld van de ouders), zo’n 5 tot 15 posities opschuiven in een rangorde van 100 leerlingen.
 • Het verschil in onderwijsgerichtheid-en ambitie tussen alle ouders.  Ook nu een aantal kinderen terug naar school kunnen, merken we dat ouders bang zijn om hun kind naar school te sturen. Bijgevolg blijven deze kinderen wellicht thuis tot september.
 • De bereikbaarheid van de meest kwetsbare gezinnen. Ondanks de grote inspanningen die door het onderwijs geleverd zijn, wordt gesteld dat heel wat kwetsbare kinderen en jongeren niet of ontoereikend worden bereikt: gezinnen zijn digitaal niet te bereiken, beschikken niet over internet, computer of printer.  Sommige gezinnen hebben nooit met een computer gewerkt. We krijgen ook het signaal dat een aantal kwetsbare gezinnen niet willen bereikt worden via de digitale weg.
 • Het inzicht van leerkrachten in de leefwereld van kansarme en superdiverse gezinnen (instappers en nieuwkomersgezinnen). Kinderen en jongeren in opvangcentra krijgen weinig tot geen begeleiding meer bij huistaken. Deze opvangcentra draaien op minimumcapaciteit: de begeleiders doen er wat ze kunnen, maar kampen met een krappe personeelsbezetting. De vrijwilligers die ze anders inschakelden om jongeren in de centra te helpen met hun huistaken, vallen nu weg. Hierdoor groeit de leerachterstand bij deze jongeren nog sterker.
 • Het wegvallen van het sociaal emotionele aspecten van het schoolgebeuren en schoollopen( met alle gevolgen vandien). Vooral voor kwetsbare kinderen en jongeren zijn deze traumatiserend: de dagstructuur, waarbij ook het leren in al zijn aspecten belangrijk is,  is weggegevallen. De voornaamste sociale biotoop naast de thuissituatie was er niet meer, het gemis van de vriendjes, verveling wegens manifest gebrek aan vrijetijdsmogelijkheden, de spanningen thuis, het beperkte tijdsperspectief (wanneer mogen we terug naar school)…..
 • Er is een schrijnend gebrek aan infrastructuur, zowel thuis als in de voorzieningen. 

Analyse omtrent deze fenomenen toont aan dat als het onderwijs veerkrachtig wil zijn en de ambitie wil kunnen waarmaken om gelijke onderwijsresultaten te bereiken, er 3 grote domeinen van uitdagingen zijn.

Het is op deze 3 domeinen dat deze projectoproep geënt is:

 • Binnenschools (altijd gelinkt met beleidsvoerend vermogen /intern draagvlak.  Doelgerichtheid/versteviging van deskundigheid op verschillende domeinen ; flexibiliteit ; competenties ifv communicatie met en versterking van ouders
 • Buitenschools : onderwijsondersteunend gedrag stimuleren bij ouders (ouders zijn geen leerkrachten/te verduidelijken)
 • Samenwerking van onderwijs met lokale besturen en welzijnsorganisatie ifv onderwijsdoelen (op niveau van het kind)

De financiële steun voor de weerhouden projecten zijn maximaal  5.000 euro per organisatie. Indien het aantal ontvankelijke aanvragen het beschikbare budget van 125.000euro overstijgt, dan kan het Streekfonds beslissen om een kleiner bedrag dan het gevraagd steunbedrag toe te kennen om zo meer organisaties te kunnen helpen.

Wie kan een project indienen? 

De aanvrager is een vzw of feitelijke vereniging die zich inzet voor kinderen en jongeren in (kans)armoede en/of maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren in Limburg. Lokale besturen, OCMW’s en ziekenhuizen komen niet in aanmerking.

Per koepelorganisatie kan maximaal 1 project in de selectie opgenomen worden.

Ontvankelijkheidscriteria

 1. Het kandidaatsdossier moet volledig online ingevuld worden en ingediend zijn op de datum zoals vermeld in de oproep.

 2. Het project wordt uitgevoerd in de provincie Limburg. De maatschappelijke zetel moet zelf niet in de provincie zijn gevestigd.

 3. Van kandidaten wordt verwacht dat ze een duidelijke omschrijving van hun organisatie geven. De statuten, een organigram en het laatste jaarrapport of activiteitenverslag wordt aan Een Hart voor Limburg bezorgd via info@ehvl.be

 4. De financiële ondersteuning kan enkel gebruikt worden voor noodzakelijke, maar uitzonderlijke en tijdelijke kosten ten gevolge van COVID-19 én voor kosten die een rechtstreekse invloed hebben op de doelgroep. Reguliere of recurrente kosten komen niet in aanmerking.

Selectiecriteria

Uit de ontvankelijke dossiers zal de jury projecten selecteren op basis van volgende criteria:

 1. Het gaat om een concreet project dat rechtstreeks de noden komende uit de COVID-19 crisis als enigste doelstelling heeft.

 2. Het project ent zich op minstens 1 van de vooropgestelde domeinen. 

 3. Het project is doelmatig en efficiënt: de inspanningen én uitgaven dragen daadwerkelijk bij tot de realisatie van het beoogde doel rechtstreeks voor het kind en/of jongere. Daarnaast zijn deze in verhouding tot de realisaties van het project.

 4. De realisatie van het project gebeurt volledig in het projectjaar.

 5. Het beschrijft 3 meetbare punten (indicatoren) waarmee men de projectresultaten gaat meten. 

Om in aanmerking te komen, moet elk project duidelijk beantwoorden aan deze criteria. Zorg ervoor dat u uw project zodanig voorstelt dat dit goed tot uiting komt. Dit kandidaatsdossier is het enig hulpmiddel voor de jury om uw project te beoordelen.

Enkele voorbeelden van projecten

Enkele mogelijke voorbeelden van projecten:

 • Kinderen in kansarmoede: educatieve pakketten aan huis (spel, leesboek)…
 • Pre-teaching ondersteuningsnoden: vrijwilligersvergoeding
 • Digitale ondersteuningsnoden: computers, laptops, printer.
 • Kinderen met psychologische noden: online coach, therapeut,…

Hoe dient u een project in? 

Het project moet ingediend worden aan de hand aan het standaard online kandidaatsdossier.

Een onafhankelijke jury en pluralistische jury zal de ingediende aanvragen beoordelen. Zij beslissen autonoom en hoeveel steun er kan worden toegekend.

De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden maximum 10 kalenderdagen na het sluiten van deze oproep per brief/mail meegedeeld.

De overeenkomsten worden bijgevolg opgemaakt door de Koning Boudewijnstichting. De uitbetaling en opvolging gebeurt door EHvL.

Als je niet zo goed vertrouwd bent met computers, kan je een kandidaatsdossier opvragen via het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op +32 70 23 30 65 of mail proj@kbs-frb.be.
Voor zeer specifieke vragen kan je contact opnemen met Kristie Deckers, coördinator Streekfonds Een Hart voor Limburg op +32 11 87 85 99.