Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.
  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

€11.500

Het LeONhuis – vzw. Kan. Triestscholen

Het LeOnhuis is een leer- en ontwikkelingsconcept in hartje Hasselt dat de maatschappelijke emancipatie beoogt van alle inwoners in een buurt of wijk. Het LeONhuis maakt de brug tussen onderwijs en welzijn met het oog op gelijke (onderwijs)kansen van elk kind/elke jongere.

Lees verder
€3.750

Vrije Kleuterschool Kindercampus Mozaïek – KT Scholengroep

De leerlingen van Kindercampus Mozaïek worden meegenomen in een verhaal van verantwoordelijkheid nemen, win-win situaties creëren en eerst begrijpen, dan begrepen worden, steeds met een duidelijk einddoel voor ogen. Ze leven en leren er warm en verbonden samen.  

Lees verder
€10.000

UCLimburg vzw - Techniek-en wetenschapsacademie

De techniek-en wetenschapsacademie wil de introductie van STE(A)M in kleuter-, basis- en secundair onderwijs bevorderen en tegelijk ook een aanvulling vormen op het bestaande STEM-curriculum voor de verschillende onderwijsniveaus.

Lees verder
€15.000

Steunfonds Sint-Oda – Stijn vzw

Sint Oda is een dienstencentrum voor mensen met een ernstige meervoudige en matige tot diep verstandelijke beperking. Je kan er terecht voor een ruim en onderscheidend zorgaanbod op maat.

Lees verder
€5.425

Casa Corlien – Limburgse Stichting Autisme - Stijn vzw

Het proefproject Casa Corlien is een gespecialiseerde thuisoppasdienst voor gezinnen met een kind met een hoge medisch-verpleegkundige zorgnood.

Lees verder
€10.000

BuBaO Sint-Elisabethschool

De Sint-Elisabethschool is een open, dynamische, kwalitatieve en hoogstaande onderwijsinstelling die zich de zorg van elk toevertrouwd kind ter harte neemt. Momenteel volgen er een 300-tal kleuters en lagere schoolkinderen aangepast onderwijs in 2 vestigingsplaatsen.

Lees verder
€1.000

Samenwerkingsverband Gezin Centraal

Gezin Centraal Noord-Limburg bestaat uit organisaties in Noord- en West- Limburg die jeugdhulp bieden op de 0de en 1ste lijn. Dit samenwerkingsverband gaat voor ‘1gezin 1plan’; en zet hierbij in op de sterktes van het gezin, de jongere en hun netwerk in een traject op maat. 

Lees verder
€2.420

De Appelboom vzw

De Appelboom VZW is een dagbehandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis (ASS), al dan niet met een verstandelijke beperking.

Lees verder
€10.000

Ondersteuningsteam Genk-Maasland

Ondersteuningsteam Genk-Maasland ondersteunt scholen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit het basis- en secundair onderwijs.

Lees verder
€7.000

Ondersteuningsnetwerk Limburg Zuid

Ondersteuningsnetwerk Limburg regio zuid ondersteunt scholen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit het basis- en secundair onderwijs.

Lees verder
€14.500

KIDS vzw

KIDS vzw is een zorg- en onderwijsvoorziening voor kinderen en jongeren met ernstige communicatiebeperkingen door doofheid of slechthorendheid, autisme en/of taalontwikkelingsstoornissen.

Lees verder
€7.000

Kath. schoolvereniging Meulenberg vzw De Kindcampus

De Kindcampus wil een kansen- groene- en open campus zijn voor iedereen; inclusief en divers: peuters, kleuters, lagere school kinderen, tieners, ouders en buurtbewoners zijn allemaal welkom.

Lees verder
€4.500

Gemeente Herk-de-Stad

Kinderen en jongeren uit verschillende Herkse wijken en buurten bouwen met de hulp van ouders, grootouders, buren en vrienden samen aan De Herkse wensboom.

Lees verder
€1.750

Gemeente Lummen

Gemeente Lummen wil kinderen uit kwetsbare gezinnen de kans geven om gebruik te maken van de fietsbibliotheek door de financiële en organisatorische drempels weg te nemen.

Lees verder
€9.000

Ferm Kinderopvang vzw

Met dit project wil Ferm Kinderopvang de onthaalouders aanzetten om op een enthousiaste manier aandacht te geven aan de taalontwikkeling van de opvangkindjes.

Lees verder